Algemene voorwaarden

1) Toepassingsgebied: Alle handelsverrichtingen afgesloten tussen (i) de naamoze vennootschap “American Clothing Associates” (hierna “ACA” genoemd), met handelszetel in 9940 Evergem, Noorwegenstraat 17, België, btw nummer BE 0456.606.219, RPR Gent, afdeling Gent (hierna “ACA” genoemd) en (ii) de klant gedomicilieerd in een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie (uitgezonderd Nederland), via de webshop met het volgende adres: http://www.riverwoods.net (hierna de “webshop” genoemd), worden  bepaald door onderhavige algemene voorwaarden.

ACA is een kleinhandelaar/vervaardiger van kleding met inbegrip van – maar niet beperkt tot- de merken River Woods®, R95th® en andere merken en collecties (hierna de “producten” genoemd), en streeft ernaar om via haar webshop uitsluitend te verkopen aan klanten in hun hoedanigheid van consument. De verkoop aan professionele klanten via de webshop is daarom in ieder geval uitgesloten.

Onder “klant” wordt verstaan: een persoon die als eindgebruiker producten aankoopt van ACA via de webshop en waarvan verwacht wordt dat hij 18 jaar of ouder is.

Met zijn bestelling/aankoop via de webshop erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van ACA en deze te aanvaarden; deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden van welke andere partijen dan ook.

Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die verplicht aan de klant worden toegekend krachtens de Belgische en/of Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van de consument.

De nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden heeft geen enkele invloed op de toepasbaarheid van alle andere clausules. In het geval van nietigheid van een van de bepalingen, zullen ACA en de klant, voor zover mogelijk en in overeenstemming met hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een evenwaardige bepaling die beantwoordt aan het algemene karakter van onderhavige algemene voorwaarden.

Indien ACA de bepalingen van een van onderhavige voorwaarden niet strikt toepast kan dit niet beschouwd worden als een automatische verzaking aan de rechten waarover ACA hoofdens deze voorwaarden beschikt en weerhoudt dit ACA niet om de strikte toepassing van deze bepalingen op een later tijdstip te eisen.

ACA behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen.

Er wordt geadviseerd dat de klant bij de plaatsing van een bestelling een kopie van deze voorwaarden uitprint en/of opslaat.

2) Aanbiedingen: Catalogi, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire berichten van gelijk welke kwaliteit kunnen niet beschouwd worden als bindende aanbiedingen van de beschreven producten.

 

3) Afsluiting van een online aankoop: De bestelling via de webshop houdt de volgende stappen in:

(i) de klant kiest de producten die hij wenst en klikt op “Voeg toe aan winkelmandje”;

(ii) vervolgens gaat hij naar “Uitchecken”;

(iii) hij kiest de leveringsmethode en voert de daarbij horende informatie voor de levering in;

(iv) hij kiest een betaalmethode en voert de betaalinformatie in;

(v) hij krijgt vervolgens een overzicht van zijn bestelling;

(vi) hij erkent dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en deze heeft geaccepteerd;

(vii) hij bevestigt met “Afrekenen”;

(viii) na de betaling krijgt de klant van ACA een bevestiging van zijn bestelling; het wordt aangeraden om deze uit te printen of op te slaan zodat deze kopie eventueel later kan geraadpleegd worden.

De aankoop wordt afgerond wanneer de klant van ACA een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen via e-mail, zelfs indien dit bericht in de “spam” inbox van zijn e-mailaccount terechtkomt. Deze bevestigingsmail zal door ACA enkel verzonden worden na de correcte betaling van de bestelling door de klant.

Wijzigingen of bijkomende bestellingen na de afsluiting, maar vóór de aflevering heeft plaatsgehad, (bv.: met betrekking tot maat, kleur of leveringswijze), zijn enkel geldig na schriftelijke goedkeuring door beide partijen.

4)Verbreking van de overeenkomst: Vooraleer een bestelling van een klant verwerkt wordt, behoudt ACA zich het recht voor om (i) de gegevens van de klant en zijn activiteiten te controleren, en (ii) bijkomende informatie te eisen over de klant en zijn activiteiten om redenen van veiligheid, fraude en zekerheid en om de uitvoering van de bestelling te weigeren indien deze niet voldoen. Daarenboven kan ACA weigeren om een bestelling uit te voeren waarvan bewezen wordt dat de klant de intentie heeft om de producten verder te verkopen.

Ingeval ACA, om voor de hand liggende redenen, vindt dat zij niet in staat is de aankoop/bestelling uit te voeren (bv, maar niet beperkt tot: als de producten niet of niet langer in voorraad zijn, indien er redenen zijn om te geloven dat de klant jonger is dan 18, indien ACA de bestelling niet kan leveren op het adres dat door de klant werd opgegeven), zal ACA de klant hiervan binnen 7 kalenderdagen na de afsluiting van de overeenkomst op de hoogte stellen. In dit geval zullen de betalingen die de klant reeds overmaakte terugbetaald worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de afsluiting van de overeenkomst.

De klant kan in dit geval onder geen enkele omstandigheid een compensatie eisen van ACA.

ACA  behoudt zich het recht voor om een aankoop/bestelling te annuleren als deze is gebaseerd op incorrecte informatie die door de klant in het systeem van de webshop werd ingevoerd of indien ACA vermoedt dat de klant een product van ACA aankoopt voor redenen die niet objectief kunnen beschouwd worden als billijk en aanvaardbaar. In dit geval heeft ACA het recht om schadevergoeding te eisen voor het uiteindelijke geleden verlies. Desalniettemin zal ACA in eerste instantie de klant contacteren met het oog op het verkrijgen van bijkomende informatie.

5) Prijs: De prijzen worden uitgedrukt in de munteenheid van het land van levering en zijn inclusief btw, maar exclusief leverings-, verzendings- en andere administratieve kosten, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

De leveringskosten worden altijd afzonderlijk vermeld.

De producten worden altijd verkocht aan de prijzen die in de webshop worden vermeld op het moment van de online aankoop.

In het geval van een verhoging of verlaging van een of meer van de volgende prijsfactoren – in zoverre de prijzen gebaseerd zijn op kosten zoals: lonen, stoffen en onderdelen, sociale bijdragen en overheidslasten, transportkosten en verzekeringspremies, wisselkoersen en/of andere kosten- zal ACA haar prijzen respectievelijk dienovereenkomstig mogen verhogen of verlagen in overeenstemming met de wettelijk toelaatbare normen.

6) Promoties: Promotiecodes, onder welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot, prijsverlagingen, kortingsbonnen, gratis verzending, enz.), moeten altijd gebruikt worden overeenkomstig de uitdrukkelijk bepaalde algemene voorwaarden. In ieder geval hebben ze betrekking op één enkele prijsverlaging bij aankoop van één enkel product, of worden ze toegepast binnen de termijn die door de promotiecode wordt aangegeven.

Promotiecodes zijn persoonlijk en mogen niet overgedragen worden. Ze mogen enkel aangewend worden voor aankopen via de webshop. De klant mag de promotiecode niet verkopen, uitwisselen of aan een derde toewijzen. De promotiecodes mogen niet geüpload noch openbaar gemaakt worden via websites of andere media die aanbiedingen, geschenken, verkopen of uitwisselingen openbaar maken. Promotiecodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Er kan slechts één promotiecode aangewend worden per product en per bestelling. De promotiecode kan in geen geval gecombineerd worden met andere speciale aanbiedingen of promoties. De promotiecode kan ook in geen geval worden ingewisseld voor geld.

ACA behoudt zich het recht voor om een promotiecode onmiddellijk ongeldig te verklaren als zij vermoedt dat deze gebruikt wordt in strijd met een van de bovenvermelde voorwaarden, of op een andere incorrecte manier, of als zij daarvoor een redelijke grond heeft.

Indien de klant gebruikt maakt van zijn recht op herroeping voor producten die het voorwerp waren van een promotiecode, behoudt ACA zich het recht voor om de prijs van de producten die niet deel uitmaakten van de herroeping te herberekenen. Een voorbeeld: een promotiecampagne die stelt dat bij aankoop van product A product B kan aangekocht worden voor de helft van de prijs. De klant annuleert product A. Dit betekent dat de voorwaarden van de promotie niet langer gelden en dat product B zal moeten aangekocht worden aan de volle prijs. In dit geval zal ACA het betaalde bedrag terugbetalen, volgens clausule 9, minus het bijkomende gedeelte dat nog voor product B moet betaald worden.

7) Levering: De opgave van de afleveringsdatum is steeds bij benadering, maar in ieder geval bedraagt hij maximum 30 dagen na de afsluiting van de overeenkomst. Onder geen enkele omstandigheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid vanwege ACA, zal een overschrijding van de geschatte leveringstermijn een reden zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten koste van ACA.

Een wijziging van de bestelling houdt een automatische annulatie in van de vermelde leveringsvoorwaarden. In geen geval zal ACA verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor vertragingen te wijten aan verzuim van leveranciers, de klant en/of een andere derde partij. Een laattijdige levering door ACA vrijwaart de klant niet van zijn verplichtingen. ACA behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling.

De klant kan opteren voor (i) levering op een opgegeven adres of (ii) levering in een DPD afhaalpunt.

In het geval de levering gebeurt op een adres dat door de klant werd opgegeven of in een DPD afhaalpunt, worden de producten geleverd ‘DAP’ of Franco ter plaatse (Incoterms® 2010) op het leveringsadres dat door de klant werd opgegeven of in het afhaalpunt van zijn keuze. De risico-overdracht voor schade, vernieling en verdwijning met betrekking tot de producten zal bijgevolg overgaan op het ogenblik van de daadwerkelijke levering.

In het geval de klant bij de levering op het opgegeven adres afwezig is, zal de vervoerder een bericht achterlaten op het leveringsadres dat vermeldt dat de klant de bestelling kan afhalen in het op het bericht vermelde postkantoor of in een ander afhaalpunt. Indien de klant de bestelling afwijst bij levering of indien het pakket niet wordt opgehaald in het DPD afhaalpunt of postkantoor binnen de termijn die op het bericht wordt vermeld, wordt de bestelling teruggezonden naar de maatschappelijke zetel van ACA. De kosten voor de terugzending van de goederen alsook de kosten die hieraan verbonden zijn (zoals, maar niet beperkt tot, douanelasten, belastingen, btw, opslagkosten) worden door de klant gedragen.

8) Betaling: Bestellingen via de webshop kunnen enkel online betaald worden door de klant door middel van een speciale betalingsmodule voorzien op de webshop van ACA.

Voor de verwerking van deze online transacties maakt ACA gebruik van externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die ingegeven worden in het raam van online betalingen worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. ACA heeft geen toegang tot de financiële gegevens van de klant.

Online betalingen gebeuren binnen beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing; deze is de enige die verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle online betalingen.

9) Elektronische facturatie: Bij de bestelling van een product gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door ACA, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen.

10) Herroepingsrecht: De klant heeft het recht tot herroeping m.b.t. de producten die hij aangekocht heeft via de webshop. Krachtens Boek VI “Marktpraktijken & Consumentenbescherming” van het Belgische Wetboek Economisch Recht heeft de klant het recht om de overeenkomst te annuleren binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven.

De herroepingstermijn vervalt na 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde partij– die niet de vervoerder is –de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

Teneinde het herroepingsrecht te laten gelden stelt de klant ACA (webshop@riverwoods.net of American Clothing Associates NV, Noorwegenstraat 17, B-9940 Evergem) op de hoogte van zijn beslissing om de bestelling te annuleren middels een duidelijk verwoorde verklaring per fax, per post of via e-mail. De klant kan dit ook doen aan de hand van het standaard annulatieformulier dat hij kan terugvinden op de site  https://www.riverwoods.net/media/wysiwyg/docs/withdrawal_be.pdf en dat hij vervolgens naar ACA zendt via post, e-mail of elektronisch zoals op het formulier in kwestie is voorzien. Indien de klant kiest voor deze manier van herroeping zendt ACA de klant zonder verwijl een kennisgeving van ontvangst van zijn annulering via een duurzame gegevensdrager (bv.: per e-mail). Teneinde te voldoen aan de herroepingsvoorwaarden volstaat het dat de klant ACA zijn verklaring toezendt met betrekking tot het herroepingsrecht vooraleer de herroepingstermijn is verstreken.

Bij een correcte herroeping vergoedt ACA de klant -zonder verwijl en niet later dan 14 kalenderdagen nadat ACA op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te annuleren - voor alle betalingen die hij tot op dat ogenblik heeft uitgevoerd, met inbegrip van leveringskosten (uitgezonderd bijkomende kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaard levering die door ACA wordt voorzien). ACA vergoedt de klant en maakt hierbij gebruik van dezelfde betalingsmiddelen waarvan de klant gebruik maakte voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk met een andere manier akkoord is gegaan. In geen geval worden er kosten aan de klant aangerekend voor zulke terugbetalingen. ACA heeft het recht om de terugbetaling uit te stellen (i) tot de producten in haar bezit zijn of (ii) tot de klant heeft bewezen dat hij de goederen naar ACA heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het vroegste is.

De klant zendt of overhandigt de goederen onverwijld naar /aan ACA, maar in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag dat hij ACA op de hoogte stelde van zijn beslissing om de bestelling te annuleren. De klant wordt geacht binnen de toegelaten termijn te hebben gehandeld als hij de goederen heeft geretourneerd vóór de termijn van 14 kalenderdagen verstreken is.

De rechtstreekse kosten voor de terugzending van de goederen worden door de klant gedragen.

De klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen te wijten aan een gebruik dat verder gaat dan wat gebruikelijk is teneinde de aard, maat, kenmerken en effect van de goederen te bepalen. Dit houdt in dat de klant de gekochte kleding mag aanpassen, maar zeker niet langer dan nodig mag dragen. Indien hieraan niet werd voldaan heeft ACA het recht om deze waardevermindering af te trekken van het bedrag dat uitbetaald moet worden na de herroeping vanwege de klant.

De terugbetaling van de leveringskosten door ACA gebeurt altijd pro rata. (Bijvoorbeeld: de klant koopt 2 producten en stuurt er een van terug door zich te beroepen op het herroepingsrecht. In dit geval moet ACA slechts 50% van de leveringskosten terugbetalen). Maar, wanneer ACA vaste leveringskosten aanrekent is zij niet verplicht om enige leveringskosten terug te betalen bij een gedeeltelijke annulering.

Het teruggezonden product mag niet langer gedragen zijn dan de tijd benodigd om de kleding aan te passen en moet in dezelfde staat verkeren als op het moment van de levering. Het product moet daarenboven in de originele verpakking waarin het werd verzonden worden geretourneerd, al dan niet geopend, en met inbegrip van alle toebehoren dat bij het product wordt meegeleverd; de klant heeft geen recht om het “etiket” te verwijderen, zodat ACA, na de herroeping, het product nog verder kan verkopen aan een derde partij.

11) Zichtbare/verborgen gebreken en klachten: Bij de levering van het product moet de klant onmiddellijk een eerste controle uitvoeren. Deze verplichting tot onmiddellijke controle heeft betrekking op, o.a.: (een niet-limitatieve samenvatting van conformiteit) hoeveelheid, maat, kleur en andere zichtbare gebreken. Op straffe van verval zal de klant ACA onmiddellijk, binnen 48 uur na de levering van het product (leveringsbon), schriftelijk op de hoogte stellen van verifieerbare afwijkingen en in ieder geval vooraleer de producten gedragen/gebruikt worden.

In zijn hoedanigheid als consument beschikt elke klant verder over de wettelijke garantie volgens de Belgische Wet van 1 januari 2005 op de verkoop van consumptiegoederen.

Indien er geen klacht wordt ingediend binnen deze termijnen wordt de klant geacht de levering te hebben aanvaard en goedgekeurd. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de goederen correct heeft bewaard, zowel vóór als na de ontdekking van de gebreken.

Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verdere gebruik van het desbetreffende product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen ter voorkoming van (verdere) schade en voor de correcte bewaring van de producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutief onderhoud van het product.

De klant mag in geen geval de producten terugsturen aan ACA zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. ACA is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde goederen, tot op het moment deze door ACA in haar magazijnen werden aanvaard.

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, wijziging, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van de producten of schade veroorzaakt door overmacht.

Geen aanspraak op vrijwaring door ACA voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na het verstrijken van voormelde termijnen.

De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

De waarborgen die ACA de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van ACA beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende goederen en terugbetaling aan de klant.

Indien de klant een factuur betwist, zal hij dit schriftelijk melden binnen 7 dagen na de factuurdatum.

 

12) Aansprakelijkheid: ACA doet al het mogelijke opdat de kleuren getoond op de webshop zo goed mogelijk zouden overeenkomen met de eigenlijke goederen. De klant erkent in ieder geval dat bepaalde kleuren kunnen variëren te wijten aan technische beperkingen.

Met uitzondering van de vrijwaring door ACA volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van ACA beperkt tot de factuurwaarde (excl. btw) van de door ACA geleverde producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

ACA is in geen geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).

ACA is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een handeling van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop het product wordt gebruikt en, in het bijzonder, met betrekking tot de samenstelling/stof van de kleding; daarom neemt hij het initiatief om de producten op voorhand te checken; ACA is hiervoor op geen enkele manier verantwoordelijk. Daarbij komt dat de klant verantwoordelijk is om te beoordelen of hij allergisch is voor een zekere stof waaruit het product van ACA is vervaardigd.

13) Overmacht / hardship (toestand van onvoorziene ongemakken): Indien ACA, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaard wordt, heeft ACA het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht op te schorten. ACA is zeker niet verplicht om de bestelling op voorhand te annuleren of schadevergoeding te betalen. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij ACA, hetzij bij één van haar leveranciers. In het geval van hardship streeft ACA ernaar om over de voorwaarden van de overeenkomst te onderhandelen. Indien de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen behoudt ACA zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk voor de duur van de hardshipsituatie.

14) Compensatie: Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen ACA en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen ACA en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

15) Intellectuele rechten: ACA garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van zijn productenassortiment. ACA behoudt alle auteursrechten of andere aan haar verleende rechten of productbeschrijving, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en producten, zodat de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACA mag overgaan tot het kopiëren of gebruiken van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

16) Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken:

Het Belgische recht is van toepassing.

Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar ACA haar maatschappelijke zetel heeft in België, tenzij ACA hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

17) Taal: De oorspronkelijke taal van deze algemene voorwaarden is het Engels.

Vertalingen van documenten opgesteld in een andere taal dienen enkel ter informatie voor de klant.